Pět přání pro Desítku – důvodová zpráva

1) Vědět, co se tady u nás děje     

Garant: Renata Chmelová – o.s. Trojmezí

Navzdory nepochybné snaze radnice informovat občany je obecné povědomí o zdejším dění neúplné. Informace bývají roztříštěné a často je výraznější funkce propagační nežli věcná. Radniční média představovaná hlavně Novinami Prahy 10 jsou přeplněná reklamou a postrádají koncepci, která by reflektovala specifika tak velké městské části jako je Desítka. Máme zkušenost, že téměř neinformují o aktivním občanském životě reprezentovaném řadou občanských sdružení a neposkytují dostatečný prostor pro vyjádření zdejších občanů.

Proto si přejeme:

 • Centrální a srozumitelné informace pro občany, nikoli roztříštěné na fóru, nepřehledné úřední desce a dalších radničních webech (jako jsou vpp10.cz, praha10.cz/spolecne, novamoskevska.cz), případně na facebooku radnice.
 • Kvalitní radniční média informující vyváženě o tom, co se v jednotlivých čtvrtích na Desítce děje, uplatňování principu „vesnic ve městě“.
 • Inspirovat se při vytváření struktury a obsahu radničních novin v městských částech, kde se to daří (např. v Praze – Libuši).
 • Zřídit kalendář lhůt stavebních a územních řízení – vznik samostatné záložky na domovské stránce Praha10.cz.
 • Včas informovat o klíčových rozhodnutích i plánech v radničních médiích.
 • Zveřejňovat důležité informace pro občany, jako jsou termíny a program jednání zastupitelstva nebo přehled podaných infožádostí podle zákona 106 včetně jejich příloh.
 • Usnadnit vyhledávání informací roztříděním podle témat.

Co pro informovanost občanů Desítky děláme my:

Spouštíme tento rozcestníkový web PrahaDeset.cz, který sjednotí informace o dění na Desítce, čímž zlepší informovanost občanů a umožní snadnou spolupráci občanských iniciativ s nimi.

 2) Živý a kulturní veřejný prostor 

Garant: David Mateásko – o.s. Kaple Rektorská, iniciativa „Moje Malešice – naše Malešice“

Všichni máme ve městě rádi parky, veřejně přístupná hřiště, čisté ulice, na nichž se po opravených chodnících dobře prochází podél rozmanitých výloh, či pěkná náměstí s typickými dominantami. Nic z toho samozřejmě není dílem okamžiku. Aby byl rozvoj veřejného prostoru kvalitní, jsou nutné vedle průběžné údržby též koncepce, dlouhodobé výhledy a včasná komunikace s veřejností. Dozvědět se, jakých změn se zdejší veřejné prostory dočkají, je často bohužel nadlidský úkol. Lhůty územních řízení bohužel bývají krátké. Jedním z velkých problémů Desítky je řada brownfieldů, kde by mohly vzniknout plochy pro rekreaci zdejších občanů (ideálně po dohodě mezi radnicí a soukromými investory) a další oblasti, jež se kvůli nedostatku míst pro auta mění v parkoviště. Co se chodníků týče, na řadě míst jsou nadále ve velmi špatném stavu (i přesto že radnice v r. 2011 přispěla pražské TSK 50 milionů na jejich opravu).

Veřejný prostor zabírají také stále se rozšiřující reklamní plochy (mnohdy na černo, ale pohříchu často též v majetku města či MČ), které hyzdí mnoho zákoutí i centrálních ploch Desítky. Nikoho neláká trávit volný čas a setkávat se se sousedy tam, kde se nic neděje, kde není nic zajímavého. Některá místa na Desítce prošla velmi nákladnými úpravami. Vhodnější by však byla dílčí zlepšení co nejvíce ploch, realizovaná v souladu s dlouhodobými koncepcemi a se zapojením veřejnosti.

Proto si přejeme:

 • Aby principy uvedené v Generelu pro veřejné prostory, byly při údržbě a rozvoji veřejných prostranství na Desítce skutečně uplatňovány.
 • S využitím informací získaných v rámci kampaně „Společně měníme Prahu 10“ zapojovat do rozhodování veřejnost.
 • Ustavovat osobně odpovědné projektové manažery velkých zásahů do veřejného prostoru (např. projektu Nová Moskevská, Malešický park atp.).
 • Více míst pro setkávání všech generací.
 • Řešit dopravní nároky obyvatel Desítky. S důrazem na snadnou dostupnost jednotlivých oblastí jinou než automobilovou dopravou, s čímž úzce souvisí rozvoj cyklostezek a odstraňování překážek pro chodce (implementace Charty chůze) atp. Měla by být zajištěna dostatečná nabídka cílů v pěších vzdálenostech. Na druhou stranu je nutné řešit problémy s parkováním (např. v oblasti Vršovic).
 • Finanční podporu nezávislých kulturních projektů na oživení veřejných prostor Desítky.
 • Zvýšit snahu radnice o omezování provozování heren na Desítce – máme jich tu stále hodně!
 • Méně veřejné reklamy, která hyzdí mnohá zákoutí Desítky – hlavně pokutovat inzerenty a na jejich náklady odstraňovat reklamní plochy umístěné na černo.

Co pro veřejný prostor Desítky děláme my:

OS Start Vršovice pořádá kulturní projekty a umělecky oživuje veřejné prostory Vršovic.

OS Útulné Strašnice vybudovalo v ulici V Olšinách veřejné hřiště na pétanque.

Základní organizace ČSOP Natura Quo Vadis? připravuje naučnou stezku v Malešicích a stejně jako OS Trojmezí každoročně organizuje dobrovolnické úklidy.

OS Kaple Rektorská usiluje o záchranu a komunitní využívání místní dominanty.

Klub K2 připravuje naučnou stezku Zahrada ve Městě.

 3) Těšit se ze zdejší zeleně

Garant: Martin Moravec – spolek Zaostřeno na Desítku 

Nelze tvrdit, že bychom na Desítce neměli dostatečné množství zeleně. Neméně důležitá než kvantita je ovšem její kvalita. Stávající zeleň je třeba důsledně chránit a k tomu usilovat o zřizování dalších, jakkoli menších rekreačních zón tak, aby všichni obyvatelé Desítky měli ve svém okolí dostatečné množství udržovaných zelených území, jež slouží k relaxaci, aktivnímu odpočinku či třeba pořádání kulturních akcí. Udržované zelené plochy výrazně přispívají k celkové kultivovanosti veřejného prostoru.

Pro další rozvoj je klíčová těsná spolupráce radnice, podnikatelů i občanů. Stávající parky jsou v poměrně dobrém stavu. Potřebují tedy spíš pravidelnou údržbu než nákladné revitalizace. Na Desítce se ale také nachází značné množství menších ploch zeleně, které jsou zanedbané a často se stávají „územím nikoho“, přitom nabízejí značný rozvojový potenciál. Lokality zeleně na Desítce často působí jako izolované ostrůvky, ke kterým je obtížné se snadno dostat na kole či s kočárkem. I přes zjevnou snahu a dílčí úspěchy (vybrané parky, sázení stromů aj.) chybí koncepční řešení.

Bohužel i v naší městské části dochází k zastavování a průmyslovému využívání doposavad volných ploch, které by mohly být rekultivovány na hřiště, parky a lesoparky. Přitom pro obytnou a komerční zástavbu lze využít opuštěných či nevyužívaných průmyslových areálů, deponií i dalších brownfieldů, kterých je na Desítce dostatek.

Kapitolou samou pro sebe naší městské části je unikátní ucelená chráněná oblast Trojmezí, která v návaznosti na oblast Přírodní památky Meandry Botiče nabízí jedinečný potenciál pro rozvoj zeleně na Desítce a přilehlých městských částech.

V neposlední řadě je třeba zmínit znečištění veřejného (nejen) prostoru Desítky, které i přes patrné úsilí, možnost třídit odpad, přistavování velkoobjemových kontejnerů a sběrné dvory nadále vyžaduje pravidelné zásahy a osvětu.

Proto si přejeme:

 • Společensky odpovědný koncepční přístup k rozvoji zeleně na Desítce namísto dílčích, jakkoli velkolepých řešení. Respektování zásad „Společně měníme Prahu 10“ či mezinárodní Agendy 21.
 • Větší zapojení občanů a místních firem do péče o veřejný prostor v souladu s konceptem společenské odpovědnosti firem (CSR) i jednotlivců.
 • Tam, kde rozvoji brání majetkové poměry, by radnice měla usilovat o odkoupení pozemků či alespoň vyvíjet úsilí k tomu, aby soukromí vlastníci přispívali ke kultivaci prostředí Desítky.
 • Minimalizovat zabírání dosud nezastavěných ploch pro obytnou i komerční výstavbu a využití. Naopak bychom měli usilovat o sanaci stávajících brownfieldů a deponií, které výrazně narušují veřejný prostor Desítky.
 • Využití potenciálu menších, doposavad přehlížených ostrůvků zeleně tak, aby byl přínos výrazně větší než „květiny u zastávky MHD“, ale také výrazně levnější než revitalizace velkých parků (např. Malešický lesík nebo parčík u strašnického krematoria a řada dalších).
 • Nabízí se rovněž řada dílčích, nikterak nákladných opatření, které mohou stávající zeleň výrazně kultivovat – patří k nim průběžný úklid odpadků, zlepšování dostupnosti a propojování jednotlivých ostrůvků, zřizování drobné infrastruktury pro majitele psů či zvažované zatravňování tramvajových tratí.
 • Vítáme projekt „Strom za každé narozené dítě“, ale pokud má Desítka být skutečně Městem stromů, je nutné především chránit a pečovat o stromy a keře stávající a ty nové vysazovat přednostně tam, kde je jich zjevný nedostatek.
 • Zachování jedinečného potenciálu Trojmezí s cílem rozvíjet rekreační funkčnost této lokality při respektování jejího přírodního charakteru.Místo navrhovaného řešení městského parku, který bude generovat vysoké náklady na údržbu, hledat alternativní řešení, která zajistí samofinancování údržby této lokality.
 • Podporu enviromentální osvěty a výchovy mladé generace jako nezastupitelného prvku, jak si uvědomit význam kvalitního životního prostředí. Zvýšenou osvětu a úsilí o čistotu Desítky v duchu kampaně Chceme čistou Prahu 10.
 • Iniciovat a do budoucna podporovat akci „Společně ukliďme Desítku“, v rámci které by se každoročně spojily síly radnice, občanů (dobrovolníků) i občanských sdružení při faktickém zvelebování Desítky. Takováto akce navíc nepochybně napomůže k většímu zájmu občanů o veřejný prostor a dění na Desítce. Důsledně vyžadovat výkon povinností vlastníků pozemků a v případě jejich dlouhodobé nečinnosti tyto povinnosti vykonávat za ně a následně je soudně na nich vymáhat. (Příklad využívání tohoto postupu je MČ Praha 4).

Co pro zeleň na Desítce děláme my:

OS Trojmezí, OS Útulné Strašnice, ZO ČSOP „Natura,quo vadis?“ sdružené v iniciativě „Společně pro Desítku“ usilují o kultivaci a rozvoj veřejného prostoru, jehož je zeleň nedílnou součástí. Organizují pravidelná dobrovolnická čištění vybraných oblastí, bedlivě sledují změny územního plánu a usilují o zachování a rozvoj zelených zón na Desítce. Podílejí se také na provozu komunitních kompostérů a propagují myšlenku komunitních zahrad.

4) Více podpory pro rodiny, děti a mládež i seniory

Garant: Karin Marques – Klub K2 o.p.s.

Na Praze 10 žije velké množstvím mladých rodin a seniorů. Proto Desítku obzvlášť pálí nedostatek více než šesti set míst ve školkách. Vnímáme také nedostatek míst pro aktivní trávení volného času teenagerů a seniorů. Funguje zde sice například Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci, které mj. provozuje čtyři kluby seniorů. Celkově je ale podobných organizací na desítce nedostatek. Chceme také, aby Desítka nestárla a lidé cítili podporu pro zakládání rodin.

Proto si přejeme:

 • Finančně podporovat místní mateřská centra a vznik nových. Tato centra mohou zároveň plnit roli včasné péče, což je nezbytná podmínka sociální soudržnosti a prevence sociálně-patologických jevů. Je důležité podpořit občany v jejich rodičovské roli, zvlášť v anonymním a atomizovaném prostředí hlavního města. Rodiče na mateřské a rodičovské dovolené se ocitají v sociální izolaci. Při jakékoliv negativní události v rodině se ze zdravé a fungující rodiny kdykoliv může stát rodina sociálně ohrožená. Proto je nutná prevence a komunitní skupiny rodičů, kde jsou problémy zachytnuty včas, a lidem je poskytnuta bezpečná sociální síť.
 • Zajistit místa v mateřských školkách pro všechny děti. Je pro nás nepřijatelné, aby tříleté děti nebyly přijaty do mateřských škol zřizovaných MČ. Tato situace vytváří sociální napětí mezi obyvateli, kdy jedni platí školkovné v řádu stokorun měsíčně a druzí v řádu desetitisíců měsíčně. Tato situace může být řešena finanční podporou dalších školek zřizovaných jinými subjekty, finančním příspěvkem rodičům apod.
 • Provádět aktivní osvětu rovných příležitostí. Prostřednictvím formálních i neformálních jednání se zaměstnavateli na Praze 10 vyžadovat sdílené a částečné úvazky.
 • Nalézt a realizovat motivační nástroje pro firmy, aby zaměstnávaly rodiče po mateřské či rodičovské dovolené (např. soutěže, ocenění, společenské akce či zvýhodnění propagace).
 • Vytvářet prostory pro aktivní trávení volného času teenagerů a seniorů a prevenci jejich sociální izolace.
 • Vytvořit prostor pro zapojení mládeže do občanského života, např. zřídit zastupitelstvo mládeže.
 • Aktivní spoluprací se školami a nevládními organizacemi zjišťovat potřeby, zájmy a názory mladých.

Co pro rodiny na Desítce děláme my:

 • Klub K2 poskytuje odbornou i psychickou podporu rodičům v jejich nové roli. Provází rodiče nejtěžšími milníky rodičovství a poskytuje jim důvěru, sounáležitost a komunitu.
 • Pomáhá ženám překonat diskriminaci na pracovním trhu pomocí personálně-právního poradenství, job-klubu a vzdělávání. Šíří osvětu pozitivního a vědomého rodičovství.
 • Vytváří kreativní prostor pro děti a supluje nedostatek míst ve školkách.
 • Organizuje širokou škálu komunitních akcí pro celou rodinu.
 • ZO ČSOP „Natura,quo vadis?“ pořádá v rámci provozu ekocentra pravidelné akce pro veřejnost (Den Země, vycházky Malešicemi trasou připravované naučné stezky, Ozvěny Ekofilmu a jiné); OS Trojmezí se prostřednictvím vlastního vzdělávacího cyklu podílí na environmentálním vzdělávání v základních školách s vazbou na význam přírodního parku na Desítce; OS Start Vršovice pořádá kulturní akce pro rodiny s dětmi jako je např. Svatojánská noc.

 5) Rozumět své radnici

Garant: Olga Richterová – spolek Zaostřeno na Desítku

Praha 10 je rozsáhlá městská část, kde od běžného občana k radnici bohužel často zeje velká propast. Všem se nám přitom bude lépe žít ve společnosti, v níž lidé vědí, co radnice chystá a mohou se na jejích plánech aktivně podílet. Občané mnohdy nemají podklady k bodům projednávaným na zastupitelstvu či jiných veřejných zasedáních svých volených zástupců. Nikdo přitom nezná problémy a potřeby malé lokality (jakou bývá i několik městských bloků a jíž říkáme “vesnice ve městě”) lépe než její obyvatelé. Těchto znalostí (a zájmu lidí o to, co se děje „za humny“) je třeba efektivně využívat. O lokálních záležitostech by se tedy mělo rozhodovat na nejnižší možné úrovni (např. o tom, jestli má vzniknout hřiště nebo parčík, a jak má vypadat, by rozhodnutí nemělo být vznášeno od stolu, ale měli by o něm participativně spolurozhodovat občané). Větší měrou je možné občany zapojit skrze participativní rozpočet (nemusíme lidem pouze říci: “máme pro vás 5 milionů, chcete postavit hřiště, nebo parčík?”. Můžeme jim říci: “máme pro vás konkrétní rozpočet – co je ve vaší „vesnici“ potřeba zlepšit?”). Bez ohledu na diskuze o vhodnosti participativního rozpočtu je třeba co nejvíce podporovat invenci zdola, a to finančně i umenšením byrokracie. Každá správná vesnice navíc má svého starostu – participativní procesy generují neformální lokální autority, které mohou „vesnici“ reprezentovat navenek.

Proto si přejeme:

 • Tam kde nejsou, vypracovat a schválit strategie radnice vycházející z „Pěti přání pro Desítku“, včetně jejich implementačních postupů nutných pro práci úředníků a spolupráci občanů s radnicí při jejich naplňování.
 • Řídit se při rozhodování principem vesnic ve městě. Spojujme je a vytvářejme sousedské komunity. Implementujme skutečně v praxi „Společně měníme Prahu 10“ i principy Agendy 21.
 • Používání multidisciplinárního přístupu radnice k řešení jednotlivých oblastí, aby se Desítka stala příkladem pro další česká města.Chceme využívat inspiraci ze zahraničí.
 • Včasné zveřejňování agendy, rozhodnutí i termínů zasedání Rady, Komisí a Výborů. Termíny přizpůsobovat pracujícím občanům do odpoledních hodin.
 • Přijmout etický kodex.
 • Srozumitelné informace o rozpočtu (příjmy a výdaje MČ). Transparentní grantová řízení, postavená na jasně bodově hodnotitelných kritériích a nezávislých hodnotitelích.
 • Zveřejňovat hodnocení jednotlivých projektů (inspirace MPSV).

Co pro přibližování radnice občanům Desítky děláme my:

Celá tato iniciativa – „Společně pro Desítku“ je přibližováním radnice občanům. Snažíme se o systematické mapování dění na Praze 10, propojování hlasů občanů a zprostředkování komunikace s veřejnou správou. Jsme podpůrnou sítí malých lokálních leaderů, kteří odrážejí potřeby z terénu a sjednocují hlas občanů Desítky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>